Regulamin

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji „Brand in Digital World” jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie wydarzenia.
 2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora – „Reputation & Brand Management Institute” na wskazane w formularzu konto mailowe zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz faktura pro forma.
 3. Informacje na temat kosztu uczestnictwa w Konferencji znajdują się w zakładce BILETY.
 4. Wpłaty należy dokonać na konto podane przez Organizatora na fakturze pro forma.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na właściwym koncie.
 6. Cena obejmuje udział w Konferencji, catering (2x lunch), przerwy kawowe oraz materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom Konferencji.
 7. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy złożyć pisemnie, wysyłając maila na adres: contact@rbminstitute.com w terminie do 30 dni przed datą realizacji Konferencji, aby odzyskać całkowity zwrot kosztów.
 8. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie poniżej 30 dni przed datą realizacji Konferencji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 100% wartości wskazanej na fakturze. W obu przypadkach (punkt 7 i 8) istnieje możliwość przepisania biletu na inną osobę.
 9. W przypadku braku złożenia rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 100% wartości wskazanej na fakturze.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji tj.zmiany tematów i godzin prelekcji, osoby prelegenta danego bloku tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora. 
 11. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa powyżej w punkcie 10 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji (odstąpienia od umowy) w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji, w szczególności z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń. 
 13. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 
 14. Akceptując warunki uczestnictwa w konferencji, Uczestnik udziela Organizatorowi „Reputation & Brand Management Institute” prawa do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas konferencji z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania tego prawa, obejmującego nieograniczone w czasie utrwalanie, rozpowszechnianie, powielanie i obróbkę zdjęć w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.